FAQ

Izrada geodetskih podloga svih razmjera

Za potrebe projektovanja objekata (stambenih,poslovnih, infrastrukturnih, putevi, vodovi…) potrebno je izraditi katastarsko-topografski plan kao podlogu na kojoj će biti izvršeno projektovanje građevinskog objekta.

Koriste se i sledeći pojmovi plan topografski plan , situacioni plan , katastarsko topografski plan , plan , ktp , podloga za projektovanje, digitalni plan , geodetski plan … Izrađuje geodetska agencija – geodetski biro –  geometar, a sadrži sve relevantne detalje snimljenog područja (postojeće objekte, puteve, ograde, šahtove, bandere, promene pada terena itd) za potrebe projektovanja sa prikazanom visinom svake snimljene detaljne tačke i nacrtanom granicom katastarske parcele. On treba da bude ovjeren od strane nadležnog katastra i to u papirnom obliku i digitalnom snimku (CD). Tako urađen katastarsko topografski plan predstavlja jedino validan plan za projektovanje i kompletiranje projektne dokumentacije da bi se dobila građevinska dozvola.

Po potrebi može se uraditi situacioni plan koji sadrži sve snimljene detalje kao i katastarsko-topografski plan osim granica parcele i nije overen od strane katastra. Najčešće se izrađuje za analizu lokacije.

Geodetsko praćenje izgradnje objekta

Obilježavanje objekta na terenu obično temelja, trase itd. Radi se na osnovu dokumentacije koje se nalazi u glavnom projektu. Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar na terenu obično obeležava tačke osnove temelja ili trase i visinske kote. Može se obilježiti i regulaciona i građevinska linija. Još se zove iskolčavanje objekta, iskolčavanje temelja, iskolčavanje temenih tačaka , obilježavanje osovina objekata , geodetsko obilježavanje objekata, obilježavanje objekta, obilježavanje tačaka itd.

Preporučljivo je prije obilježavanja tačaka dogovoriti se sa izvođačem radova kako hoće da se izvrši obilježavanje i kao da se postavi obezbeđenje postavljenih tačaka. Izbjegavanjem iskolčavanje objekta ili trase može se izazvati posledica koje je teško i skupo otkloniti, može dio ili cio objekat bude postavljen u drugoj parceli ili van građevinske linije i projktovanog stanja.

Geodetski nadzor i revizije geodetskih projekata

Za ovu sekciju, nema pojašnjenja. Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja.

3D snimanje objekta

3D snimanje objekata se sve češće radi prilikom savremenog projektovanja, kao što su renoviranje objekata, postavljanje fasada (posebno samoventilirajuće), sprovođenje raznih instalacija kroz objekat, rekonstrukcija i reprojektovanje industriskih postrojenja, kontrola pozicije objekata (klizišta i sl.). Koriste si i sledeći pojmovi 3d snimanje objekta , snimanje fasade , samoventilirajuce fasade , 3d model objekta geodetsko snimanje , modelovanje zgrade 3d snimanjem geodetskim.

Snimanje i etažna razrada objekta za upis u katastar

Svaki gradjevinski objekat koji je napravljen treba da se ucrta/evidentira na katastarskim planovima. Može se još nazvati ucrtavanje objekata u katastar , ucrtavanje vodova, snimanje vodova , evidentiranje promjene na katastarskim planovima vodova , ucrtavanje vodova u katastar , ucrtavanje vodova , snimanje objekta , snimanje kuće , snimanje garaže , uctravanje objekta , ucrtavanje kuce , ucrtavanje garaže , podzemni vodovi , vodovod , kanalizacija , elektricni kablovi , telekomunikacioni , opticki kablovi , snimanje podzemnih objekata , ucrtavanje podzemnih objekata evidentiranje promene na katastarskim planovima vodova.

To se odnosi kako na objekte (stambeni,pomoćni,privredni …) tako i na vodove (elektro,gasovod,toplovod,vodovod, kanalizacija, telekomunikacija …).

Posao se sastoji da geodetska agencija – geodetski biro – geometar uradi geodetska merenja na terenu, izrada elaborata sa podacima merenja objekta, predaja u nadležni katastar. Obradom elaborata od strane katastra vrši se provodjenje promene u operatu (ucrtavanje objekta u katastarskim planovima).

Objekat zvanično postoji tek kada se ucrta u katastarske planove. Za etažnu razradu treba uraditi specifikaciju posebnih delova kojim se tačno definiše koliko ima posebnih delova i kojih su površina i namene. Koriste se još sledeći pojmovi etažiranje , specifikacija posebnih delova , posebni delovi objekta i slično. Za navedene radove mora se angažovati geodetska agencija – geodetski biro –  geometar koji izlazi na teren i radi potrebna geodetska merenja.

Izrada elaborata protokola o iskolčavanju objekta, građevinske i regualacione linije

Protokol regulacije je dokument kojim je precizno opisan i prikazan položaj regulacione linije, građevinske linije, odstojanja od susednih objekata ili granica parcela,linije građevinske parcele.

Izrađuje ga geodetska agencija – geodetski biro –  geometar na osnovu lokaciske dozvole, urbanističkog plana ili nekog drugog planskog dokumenta. On je sastavni dio glavnog projekta, a na osnovu njega je tačno pozicionisan i u osnovi dimenzionisan objekat. Sastoji se od grafičkog i tekstualnog dijela.

Iskolčavanje trase saobraćajnice i vodova

Trasiranje saobraćajnica i vodova je iskolčavanje obeležavanje položaja trase na terenu, dimenzije i visine projektovanih osa i svih pratećih elemenata saobraćnica, vodova i ostalih linijskih objekata. Može se nazvati obilježavanje saobraćjnica , ulica , vodova , pruga , snimanje faktičkog stanja puteva ulica saobraćajnica , pruga , trasiranje vodova puteva ulica saobraćajnica , pruga …
Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar radi trasiranje-iskolčavanje na osnovu projektne dokumentacije koja je izrađena na katastarsko topografskom planu. Po obeležavanju na terenu može se pristupiti izvođenju građevinskih radova.

Izrada elaborata bruto izvedene površine za tehnički prijem i dobijanje upotrebene dozvole

Za svaki objekat koji se napravi sa izdatom gradjevinskom dozvolom treba da se po završetku radova uradi tehnički prijem objekta po kome će se izdati upotrebna dozvola. Svaki Izveštaj o tehničkom prijemu treba da sadrzi sledeće stvari koje radi geodetska agencija – geodetski biro –  geometar:

  • Elaborat geodetskih radova za izvedeni objekat i posebne djelove objekta
  • Elaborat geodetskih radova za podzemne instalacije
  • Tehnički pregled objekta, vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno dijela objekta ako je za njegovo građenje, odnosno izvođenje radova izdato gradjevinska dozvola , na osnovu kojega je vršeno građenje objekta.

Ako se objekat, za koji gradjevinska dozvola za izgradnju objekta u cjelini, gradi po fazama, tehnički pregled može se vršiti i za pojedine faze, odnosno djelove koji predstavljaju nezavisnu tehničko-tehnološku cjelinu u odnosu na ostale faze.

Računanje kubature iskopa i nasipa

Računaje kubatura radi se skoro pri svakim građevinskim radovima radovima. To pretstavlja razliku između početnog stanja i novonastalog stanja posle kopanja odnosno nasipanja materijala. Još se zove količina materijala, kubature materijala, zapremina zemlje, uglja , rude… Geodetska agencija – geodetski biro – geometar treba pre početka radova da snimi početno „nulto“ stanje i po završetku novonastalo stanje. Na osnovu izvedenih radovi računa se razlika i daje konačan rezultat zapremine. Tako odrađen posao sprečava zloupotrebu iskopanih i iskorišćenih količina. Posebno je primenjivo na rudarskim kopovima da bi se znala količina iskopanog materijala.

Nivelacija terena

Nivelacija terena je određivanje padova na osnovu poprečnih i poodužnih profila i obeležavanje na terenu.
Geodetska agencija – geodetski biro –  geometar obeležava nivelaciju terena koja omogućava nesmetani odvod kišnice, kanala kao i kanalizacije u željenom smeru. Prilikom izgradnje puteva, kanalizacije, kanala, platoa, dvorišta, parkova, igrališta, sportskih terena… Ovoj potrebi treba pristupiti sa puno pažnje, jer ako se ne uradi dobro naknadne intervencije su skupe i teško izvodljive.

Parcelacija (Uslovna, po DUP-u)

Radi se kada postoji potreba da se neka parcela podijeli na 2 ili vise djelova, a može i da se 2 parcele, a i više sastve i postanu jedinstvena parcela.

Koriste se i sledeći pojmovi podjela placa, podjela parcele , dioba placa , dioba parcele , dioba imovine , dioba nekretnine , podjela placa na dva dijela , podjela parcela na više djelova , objedinavanje parcela , sastavljanje parcela i slicno. U zoni gradjevinskog zemljišta za parcelaciju/preparcelaciju potrebno je prvo pribaviti informaciju o lokaciji o mogućnostima preparcelacije. U okviru nje definisani su urbanistički uslovi za formiranje parcele i gradjevinske parcele i izgradnje na tom području. Na osnovu navedenog potrebno je izraditi projekat preparcelacije koji izradjuje arhitekta-urbanista. Uslovima je odredjeno kako se može podeliti parcela na manje djelove ili spojiti više parcela u jednu.

Osnovu za projekat preparcelacijeizrađuje geodetska agencija – geodetski biro –  geometar koji čini katastarsko topografski plan kao i projekat geodetskog obeležavanja. Projekat preparcelacije odobrava nadležni sekretarijat, zatim se vrši obeležavanje na terenu i na kraju se sprovodi promena u katastarskom operatu (katastarskim planovima). Novonastale parcele dobijaju svoj broj katastarske parcele.

Eksproprijacija zemljišta

Za ovu sekciju, nema pojašnjenja. Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja.

Omeđavanje katastarskih parcela

Obnova granica katastarske parcele-OMEĐAVANJE se vrši kada treba na terenu obilježiti međne tačke parcele, a razlozi mogu biti različiti. Ono se još zove omedjavanje placa, omedjavanje zemljišta, omedjavanje parcele , obilježavanje granice placa, obilježavanje granice parcele i sl.

Potrebno je u nadležnom katastru prijaviti skicu sa detaljnim tačkama i koordinatama granice katastarske parcele i od istog geodetska agencija – geodetski biro –  geometar uzima koordinate medjnih tačaka. Po proveri dobijenih podataka izlazi se na teren i vrši se obilježavanje medjnih tačaka.

Geodetsko snimanje vodova

Snimanje vodova i njihovo ucrtavanje u katastru vodova kao što su elektrovodova, telekomunikacionih,  gasovoda, toplovoda, vodovoda, kanalizacije i sl. je obaveza prilikom njihove izgradnje ili izmeštanja. Upotrebljavaju se i sledeći izrazi podzemni vodovi , vodovod , kanalizacija , elektricni kablovi , telekomunikacioni , opticki kablovi , snimanje podzemnih objekata , ucrtavanje podzemnih objekata …

To radi geodetska agencija – geodetski biro –  geometar po nalogu investitora ili izvođača radova. Sprovedena promena u katastru vodova sprečava u budućnosti havariju zbog prekida voda u slučaju izvođenja drugih radova kao i eventualne troškove zbog nastale štete. Čest slučaj je da se traži potvrda o ucrtanom vodu zbog tehničkog prijema i upotrebne dozvole. Geodetska agencija – geometar otvara predmet u nadležnom katastru, podiže potrebne podatke, vrši terenska merenja, izrađuje elaborat, predaje na provođenje u katastar vodova.

Identifikacija parcela

Identifikacija parcele se radi kada stranka zna na terenu gde se nalazi, a ne zna broj parcele ili (što je češći slučaj) kada ima broj parcele ali ne zna gdje se na terenu nalazi, što je čest slučaj kod ostavinskih rješenja. Ovaj postupak se još naziva pronalaženje placa , pronalaženje parcele , pokazivanje placa , pokazivanje parcele … Identifikaciju može uraditi geodetska agencija – geodetski biro –  geometar direktnim pokazivanjem na terenu, pokazivanjem na katastarskim planovima i preklapanje sa avio ili satelitskim snimcima. Na osnovu podataka predmetne parcele može se uraditi Elaborat identifikacije parcele koji sadrži površinu, lokaciju, prilazne saobraćajnice, vodovod, elektrodistributivna mreža, telekomunikaciona mreža …kao i osnovne urbanističke postavke. U cilju kompletiranja podataka o parceli poželjno je nabaviti identifikaciju parcele starog i novog premera, broj i površina, pošto često dolazi do promene površine parcele zbog promene načina prikazivanja i računanja, istoriju kretanja parcele.

Upoređenje starog i novog premjera

Za ovu sekciju, nema pojašnjenja. Kontaktirajte nas ukoliko imate pitanja.